Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 546 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, във вр. с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги,  Общински съвет  – Русе  реши:

1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в състав:

 • Енчо Енчев – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“; община Русе;
 • Д-р Теодора Константинова – член на Общински съвет Русе;
 • Луиза Попова – член на Общински съвет Русе;
 • Катя Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“, община Русе;
 • Симона Христова – началник отдел „Социални дейности“, община Русе;
 • Гергана Пашева – главен експерт в отдел „Социални дейности“, община Русе;
 • Петър Ванев – началник сектор ПКП, ОД МВР Русе;
 • Д-р Свилена Рускова – ръководител катедра „Мениджмънт и социални дейности“, РУ „Ангел Кънчев.
 • Д-р Милена Стоева-Китанова – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“, РЗИ-Русе;
 • Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование, РУО-Русе;
 • Албена Димитрова – старши експерт в отдел „Посреднически услуги“, Дирекция „Бюро по труда“ Русе;
 • Нина Димитрова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при ДСП Русе;
 • Антоанета Ябанозова – директор на секретариата на ОС на БЧК;
 • Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 • Маргарита Събева – председател на УС на фондация „Приятелска подкрепа“.

2. Възлага на кмета община Русе да организира и координира дейността на съвета по въпросите на социалннните услуги.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)