Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 546 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.2, ал.1, т. 4, ал.2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5, преходни и заключителни разпоредби параграф 3 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион – заведение за бързо хранене, с площ от 28,80 кв.м., намиращ се в гр. Русе, , ж.к. „Дружба – 3“, ул. „Даме Груев“, пред блок 6 и начална месечна наемна цена 161,00 лв. (Сто шестдесет и един лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)