Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 547 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският реши:

І. Приходи – държавни дейности
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ -100лв.
ПАГ „Гео Милев“ (-)100лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +125лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +125лв.
Всичко приходи държавна дейност: +25лв.

ІІ. Приходи – местни дейности
Трансфери
§6102 Предоставени трансфери -13 584лв.
ДТ „Сава Огнянов“ (-)9 600лв.
НУИ „Професор Веселин Стоянов“ (-)2 400лв.
РУ „Ангел Кънчев“ Русе- Студентски театър „Пирон“ (-)1 584лв.
§6202 „Предоставени трансфери между бюджети и
сметки за средства от ЕС“ +300 000лв.
Всичко приходи местна дейност: +286 416лв.
Всичко приходи по бюджета: +286 441лв.

ІІІ. Разходи – държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ +18 970лв.
Кметство Басарбово +1503лв.
Кметство Николово +1680лв.
Кметство Мартен +1262лв.
Кметство Просена +1590лв.
Кметство Ново село +1380лв.
Кметство Семерджиево +1422лв.
Кметство Хотанца +1680лв.
Кметство Червена вода +1236лв.
Кметство Сандрово +1608лв.
Кметство Тетово +1560лв.
Кметство Ястребово +1214лв.
Кметство Бъзън +1419лв.
Кметство Долно Абланово +1416лв.
§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“ +2 123лв.
Кметство Басарбово +166лв.
Кметство Николово +233лв.
Кметство Мартен +140лв.
Кметство Просена +221лв.
Кметство Ново село +152лв.
Кметство Семерджиево +156лв.
Кметство Хотанца +233лв.
Кметство Червена вода +137лв.
Кметство Сандрово +223лв.
Кметство Тетово +173лв.
Кметство Ястребово +132лв.
Кметство Бъзън +157лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +842лв.
Кметство Басарбово +72лв.
Кметство Николово +81лв.
Кметство Мартен +61лв.
Кметство Просена +76лв.
Кметство Ново село +67лв.
Кметство Семерджиево +69лв.
Кметство Хотанца +81лв.
Кметство Червена вода +60лв.
Кметство Сандрово +77лв.
Кметство Тетово +75лв.
Кметство Ястребово +55лв.
Кметство Бъзън +68лв.

§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“ +309лв.
Кметство Басарбово +43лв.
Кметство Мартен +35лв.
Кметство Ново село +39лв.
Кметство Семерджиево +39лв.
Кметство Червена вода +34лв.
Кметство Тетово +44лв.
Кметство Ястребово +35лв.
Кметство Бъзън +40лв.
§0208 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения“ –22 244лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатична система“ 3бр. +3000лв.
Детски педагогически стаи към І-во и ІІ-ро РПУ
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -3 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ +125лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +125лв.
§1051 „Командировки в страната“ -100лв.
ПАГ „Гео Милев“ (-)100лв.
Всичко за дейност: +25лв.
Всичко за функция: +25лв.
Всичко разходи държавни дейности: +25лв.

ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатична система“ 4бр. +4 000лв.
Всичко за дейност: +4 000лв.
Всичко за функция: +4 000лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§1015 „Материали“ км. Бъзън +2 904лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Бъзън +3 960лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км. Бъзън +8 906лв.
§5100 „Основен ремонт“ +32 483лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 124983лв.“ -124 983лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 66737лв. / ДГ „Детелина“ – 55 234лв. и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула – 11503лв./ +66 737лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Здравец“ +40 649лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Пролет“ +25 017лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Роза“ с. Ново село“ +14 119лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Приказен свят“ с. Николово“ +10 944лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +8 193лв.
Обект „Детски кът във филиал на ДГ „ Червената шапчица“ км. Бъзън
Всичко за дейност: +56 446лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§5100 „Основен ремонт“, +26 597лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 26 299лв.“ -26 299лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 12 677лв.“ +12 677лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ –
ОУ „Георги С. Раковски“ с Ново село +16 341лв.
Обект „ Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ –
ОУ „Кирил и Методий“ с. Семерджиево“ + 23 878лв.
Всичко за дейност: +26 597лв.
Всичко за функция: +83 043лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 98 624лв.“ -98 624лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 39 544лв. /Детска ясла №4 за 9 165лв., Детска ясла №5“ за 9 188лв., Детска ясла №9“ за 11 003лв. и Детска ясла №12 за 10 188лв./ +39 544лв.
Всичко за дейност: -59 080лв.
Всичко за функция: -59 080лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Възстановяване на водосток в кв. Гагаля, с. Николово, община Русе на общински път RSE 1130 Русе-Николово-Юделник“ -4 000лв.
Всичко за дейност: -4 000лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“ +156 892лв.
ОП „Комунални дейности“ +57 492лв.
Община Русе -22 592лв.
Км. Просена +15 000лв.
Км. Семерджиево +21 000лв.
Км. Хотанца +20 999лв.
Км. Червена вода +23 999лв.
Км. Тетово +26 000лв.
Км. Ястребово +14 994лв.
Всичко за дейност: +156 892лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“-319 821лв.
Всичко за дейност: -319 821лв.
Всичко за функция: -166 929лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1015 „Материали“ +14 708лв.
км. Сандрово +12 557лв.
км. Ново село +2 151лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +16 393лв.
км. Сандрово +11 443лв.
км. Ново село +4 950лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонт на спортна зала и съблекални към
стадиона в село Николово“ км. Николово +29 989лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +4 500лв.
Обект Беседка“ 1бр. км. Ново село +3 500лв.
Обект „Тенис маса“ 1бр. км. Ново село +1 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +39 378лв.
Обект „Комбинирана спортна площадка – стрийт
и фитнес на открито“ км. Мартен +30 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка“ км. Ново село +9 378лв.
Всичко за дейност: +104 968лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -84 600лв.
§4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ +50 056лв.
Сдружение „Асоциация Европейски младежки път“ +2400лв.
УН към МГ „Баба Тонка“ +2400лв.
Сдружение „Приятели на музея“ – Русе +2 344лв.
Дружество на художниците – Русе +2400лв.
Сдружение „Фор А Фрийдъм“ +2400лв.
Сдружение „Импулс“ +2400лв.
Сдружение „УН при НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе +2400лв.
Сдружение „Сирио“ +2392лв.
Сдружение „Вдъхновение“ +2182лв.
Фондация „Бистра и Галина“ +2362лв.
Сдружение „Артеа“ +2400лв.
Фондация „Процес – Пространство“ +9376лв.
Фондация „Алегра“ +9600лв.
НФ „Алтернативно кино“ +5000лв.

Всичко за дейност: -34 544лв.
Всичко за функция: +70 424лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“
§5219 „Придобиване на други ДМА“ +300 000лв.
Обект „Транспортна схема на Община Русе“ +300 000лв.
Всичко за дейност: +300 000лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§0202 „Др. възнаграждения и плащания за персонала
по извънтр. правоотношения“ +1 136лв.
Младежки дом +1 136лв.
§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“ +65лв.
Младежки дом +65лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +41лв.
Младежки дом +41лв.
§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“ +24лв.
Младежки дом +24лв.
§1015 „Материали“ +234лв.
Младежки дом +234лв.
§1020 „Външни услуги“ +3 300лв.
Младежки дом +900лв.
ОДЦКИ +2400лв.
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ +5 000лв.
ОДЦКИ +5 000лв.
Всичко за дейност: +309 800лв.
Всичко за функция: +309 800лв.
Всичко разходи местни дейности: +241 258лв.

V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1030 „Текущ ремонт“ +10 051лв.
ОУ „Г. С. Раковски“ ремонт киносалон
Всичко за дейност: +10 051лв.
Всичко за функция: +10 051лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране
§4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ +30 743лв.
НЧ „Надежда-1908“ с. Ново село (-)10 051лв.
НЧ „Свети Димитър Басарбовски 1902“ с. Басарбово +24 000лв.
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ кв. Средна кула +9 998лв.
НЧ „Васил Левски – 1928“ с. Сандрово +2 030лв.
НЧ „Пробуда 1901“ с. Николово +1 887лв.
НЧ „Светлина 1927“ с. Бъзън +767лв.
НЧ „Ангел Кънчев 1901“ Русе +2 112лв.
Всичко за дейност: +30 743лв.
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ – Художествена галерия
§1015 „Материали“ +276лв.
§1020 „Външни услуги“ +1 688лв.
Всичко за дейност: +1 964лв.
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§0202 „Др. възнаграждения и плащания за персонала
по извънтр. правоотношения“ +180лв.
§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“ +11лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +5лв.
§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“ +4лв.
§1020 „Външни услуги“ +1 400лв.
§1098 „Др. разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ +800лв.
Всичко за дейност: +2 400лв.
Всичко за функция: +35 107лв.
Всичко разходи държавни дейности дофин. с общински приходи +45 158лв.

Всичко разходи по бюджета +286 441лв.

VІ. Във връзка с увеличението на основните заплати на кметовете на кметства и директорите на общинските предприятия, предлагам корекция на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2017 година, считано от 01.07.2017г. както следва:
било става разлика
Държавна дейност
Функция „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“ 2 514 889 2 537 133 +22 244

Местни дейности и дофинансиране
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта“
ОП „СПОТ“ 80 174лв. 80 494лв. +320лв.
Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898„Други дейности по икономиката“
ОП „Управление на общински имоти“ 178 496лв. 178 820лв. +324лв.
Общински младежки дом Русе 80 220лв. 80 572лв. +352лв.
ОП „Спортни имоти“ 324 325лв. 324 727лв. +402лв.
ОП „Русе арт“ 272 942лв. 273 354лв. +412лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)