Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 547 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6  и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение № 424, прието с Протокол № 19/09.03.2021 год. на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от                       8 800 лв. /Словом: Осем хиляди и осемстотин лева/ с Теодор Илиянов Цветков за участие в състезание за преплуване на р. Самара в Русия, срещу задължение за популяризиране на Община Русе в медийното пространство по време неговите изявления и гостувания в телевизионни предавания и при провеждането на всички инициативи, логото на Община Русе да бъде поставено на спортната екипировка.

2. Сумата от 8800 лв. да бъде осигурена по § 1098 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи в дейност 122 Общинска администрация от Резерва за непредвидени и неотложни разходи на община Русе.

3. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортиста за популяризиране на община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)