Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 547 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.2, ал.1, т. 4, ал.2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5, преходни и заключителни разпоредби параграф 3 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост- т. 254 от общата схема, за поставяне на павилион за продажба на алкохолни, безалкохолни напитки, сандвичи и пакетирани стоки, с площ от 13,75 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, зад спирка СБА, и начална месечна наемна цена 133,00 лв. (Сто тридесет и три лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)