Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 548 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-11/22.02.2021 г. от Борислав Ангелов Борисов, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе по първи вариант на трасе през следните имоти: 63427.309.24 – частна собственост; 63427.310.68 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и  63427.289.106 с НТП „За местен път“ –  общинска публична собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)