Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 548 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.2, ал.1, т. 1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5, преходни и заключителни разпоредби параграф 3 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 3,15 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. ”Ангел Кънчев” и ул. „Муткурова” и начална месечна наемна цена 39,00 лв. (Тридесет и девет лева) – т.50 от общата схема.
2. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,50 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. ”Църковна независимост” и ул. „Любен Каравелов” и начална месечна наемна цена 29,00 лв. (Двадесет и девет лева) – т.51 от общата схема.
3. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 1,32 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул.”Велико Търново” и ул. „Княжеска” и начална месечна наемна цена 26,00 лв. (Дваридесет и шест лева) – т. 2356 от общата схема.
4. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,25 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул.”Давид” и ул. „Борисова” и начална месечна наемна цена 44,00 лв. (Четиридесет и четири лева) – т.20 от общата схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)