Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 549 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 24, ал. 3 от ЗПУО и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, във вр. с чл. 6, ал. 3 от Наредба №26 от 18.11.2008 год. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Стратегията за развитие на Община Русе и Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да разкрие две яслени групи за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към Детска градина „Пролет“, с адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6 с капацитет 32 деца, считано от 01.09.2017 г.;
2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за разкриване на две яслени групи с капацитет 32 деца, считано от 01.09.2017 г. към Детска градина „Пролет“, с адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6;
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до министъра на финансите и до директора на Регионална здравна инспекция – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)