Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 549 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-39/21.04.2021г. от Анна Иванова Петрова,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе, като с плана за имота се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2 и процент на озеленяване – минимум 40% и височина на застрояването Н до 10 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на минимум 3 метра от двете странични имотни граници и на по 3 метра от обслужващите пътища от северозапад и от югозапад. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становището  дадено с писма с вх.№30-9965-117#1/17.05.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)