Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 549 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 33, ал. 2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане” №86, описан в АОС № 6679/08.05.2012 год., за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки, с площ от 1,00 кв. м., във фоайето на Дом за стари хора „Възраждане”, и начална месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, описан в АОС № 6491/13.06.2011 год., намиращ се в гр. Русе, кв. „Долапите”, местност над линията, ДСХ „Приста”, за поставяне на автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски, с площ от 1,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Цариброд” №3, описан в АОС № 4916/15.02.2007 год., за поставяне на автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски, с площ от 1,00 кв. м. на партера, дясно от входа и начална месечна наемна цена 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)