Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 549

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 549
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.146 ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчетите за дейността и финансово-икономическото състояние за 2008 г. на общинските търговски дружества “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, “Изкуство ДВ” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Общински пазари” ЕООД, “Обреден дом” ЕООД, „Градски транспорт” ЕООД, “ДКЦ-1-Русе” ЕООД, “ДКЦ-2-Русе” ЕООД, “ЦДМ-1-Русе” ЕООД, “МЦ-1-Русе” ЕООД, “ОДПЗС” ЕООД, “МДОЗС” ЕООД, “ОДКВЗС” ЕООД, “ОДПФЗС” ЕООД  и “МЦРСМ-1-Русе” ЕООД, „Истър” ЕООД в ликвидация и „РОАТ” ЕООД в процедура на несъстоятелност.
2. Избира проверители – експерт-счетоводители за заверка на годишните счетоводни отчети на общинските дружества за 2009 г., както следва:
2.1. Димитър Петров Йорданов – диплом №123/27.10.1992 г. за “Общински пазари” ЕООД и “Хляб и хлебни изделия” ЕООД;
2.2 проф. Дамян Николов Дамянов – диплом №0246/28.10.1994 г. за “Паркстрой” ЕООД;
2.3. Иванка Стойкова Иванова – диплом №26/02.12.1991 г. за “Изкуство”ЕООД;
2.4. Диана Георгиева Пенчева – диплом №380/1997 г. за “ОДКВЗС” ЕООД  и  “ОДПФЗС” ЕООД;
2.5. Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за “ДКЦ–1– Русе” ЕООД,  „ДКЦ–2–Русе” ЕООД и “МДОЗС” ЕООД.
3. Освобождава от внасянето на дивидент за 2008 г. общинските търговски дружества за извънболнична и болнична помощ.
4. Определя дивидент, като процент от нетната печалба за 2008 г., който общинските търговски дружества отчисляват за Общината, както следва:  
    – “Обреден дом” ЕООД         – 50%
    – “Паркстрой” ЕООД         – 50%   
    – “Общински пазари” ЕООД     – 25%
Дивидентът се внася по сметка на Общината до 30.06.2009 г.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)