Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 55 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 55
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.46, ал.1 от Кодекса на труда; чл.39, ал.5 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно ползване помещения частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „ПОДКРЕПА“ – Русе, намиращи се в нежилищен имот общинска собственост, описан в АОС № 225 от 1996год., в гр. Русе, ул.”Фердинанд” №3-А, ет.4, стаи от № 2 до №9, с обща площ от 154,45кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)