Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 55 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“, БУЛСТАТ 176806130, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.16, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, ет.7, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015г.,която част представлява стая №701, с площ от 31,00 кв. м., като клуб и месечна наемна цена – 18,34 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)