Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 55 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

        На основание чл.21, ал.2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-76/18.12.2019 г.  от  „Мираж груп“ ЕООД, Общински съвет – Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване  до имот с идентификатор 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.105.23, 63427.105.24, 63427.106.24 и 63427.169.842 – общинска публична собственост; 63427.106.25 и 63427.106.34 – общинска частна собственост по първите варианти на трасета.     

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)