Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 55 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

БИЗНЕС ПРОГРАМА

ЗА ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 г.

Изготвил: Д-р Елена Дачева

I. ВЪВЕДЕНИЕ ОПИСАНИЕ:

            Денталното здраве е неделима част от общото социално и здравно състояние на населението. Оралните заболявания се квалифицират като основни проблеми в областта на общественото здраве, поради широкото им разпространение във всички региони на света. От тях зависи, до голяма степен, социалната реализация и качеството на живот на всеки индивид.

            Лечебните заведения, осъществяващи дентална медицина, юридически и икономически се определят като: здравно заведение и като микропредприятие. Това  налага поддържане на висока квалификация на персонала и инвестиции на средства в материална база и съвременна апаратура. Денталните центрове са лечебни заведения, които съвместяват работата на лекари по дентална медицина с различни специалности, оказващи различни видове дентални услуги и по този начин спомагат за по-бързото и лесно разрешаване на проблемите на пациентите.

            Общинско търговско дружество „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е преобразувано със Заповед № РД-09-50Б/28.10.1999г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: осъществяване специализирана и първична извънболнична дентална помощ, 100% собственик на капитала е Община Русе.

Като управител на общинско търговско дружество „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД, съм назначена с Договор за Управление, съгласно Решение №536/25.05.2017 г., продължен до обявяването на конкурс с Решение №146/21.05.2020 г. и подновен след конкурс с Решение № 406/25.02.2021 г.

МИСИЯТА на лечебно заведение „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е да запази позицията си на пазара за първична и специализирана дентална помощ и да продължи да разширява пакета от предлаганите дентални услуги, насочени към превенция, профилактика и лечение на оралните заболявания. Да бъде еталон за качествено обслужване на пациенти, добра организация на дейността и добро взаимодействие с останалите лечебни заведения и обществени институции, с цел облекчаване пътя на пациента до компетентна дентална помощ.

ВИЗИЯТА на Лечебното заведение е да продължи да оказва своевременна, достъпна и качествена консултативна и диагностично-лечебна дентална дейност, като същевременно продължава да бъде място за продължаване и повишаване квалификацията на студенти и на лекари по дентална медицина, както и на специалисти по здравни грижи и дентални асистенти.

ЦЕЛТА на настоящата бизнес програма е да се представи осъщественото и да се очертаят насоките за развитие и дейността на лечебното заведение (ЛЗ), да се анализира конкретното състояние и ресурси, с оглед да се предложат управленски решения за постигане визията, мисията, главните и стратегически цели на  „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД.

– ОСНОВНА ЦЕЛ е превенция и ограничаване на денталните заболявания, чрез осигуряването на достъпно и качествено обслужване на пациентите от квалифицирани специалисти, поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота на всеки индивид. Максимално достъпно дентално лечение и обслужване за обществото.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ – Ефективно функциониране, което води до качествено и достъпно обслужване на пациентите, същевременно финансова независимост и ресурсна обезпеченост, чрез усъвършенстване системата на управление.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

♦ Структурата на лечебното заведение отговаря на нормативните изисквания от Закона за лечебните заведения за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебно заведение за първична и специализирана дентална помощ. „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД осъществява дейност по следните специалности:

– Орална хирургия

– Детска дентална медицина

– Ортодонтия

– Обща дентална медицина

– Оперативно зъболечение и ендодонтия

– Пародонтология и заболявания на устната лигавица

– Протетична дентална медицина

– Дентална клинична алергология и фокална диагностика

– Сектор Образна диагностика

– Физиотерапевтичен сектор, оборудван с необходимата апаратура.

♦ Човешки ресурс:

В лечебното заведение работят:

– лекари по дентална медицина – 19,

10 от тях са с призната специалност и един в процес на придобиване на втора специалност „Лицево-челюстна хирургия”;

– специалисти по здравни грижи и дентални асистенти – 8;

– рентгенови лаборанти – 2;

– технически сътрудници – 2;

– хигиенисти/санитари – 4

♦ Финансово-икономическото състояние на дружеството е стабиллно. Осъществяват се промени в длъжностно щатното разписание на персонала в лечебното заведение – с оглед оптимизиране, разширяване и увеличаване на лечебната дейност. В лечебното заведение работят дентални лекари с различни специалности. Наличието на разнообразни специалисти е преимущество в съвременния лечебен процес, поради бързата и лесна възможност за консултации и качествено комплексно лечение – едно от големите преимущества на Денталния Център като лечебно заведение.

Приходите на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД се сформират от медицинска/дентална дейност и от наеми за отдадените помещения в сградата на ул. Николаевска 66, гр. Русе. За 2022г. приходите от наеми съставляват 13% от общия приход на дружеството.

II. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

♦ Здравно-демографска характеристика:

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД обслужва населението на област Русе и прилежащо население от съседни области, като единствено лечебно заведение изпълняващо пълен обем дейности за първична и специализирана дентална помощ, по договор с НЗОК.

♦ Технологични фактори:

Разположението на лечебното заведение и наличната диагностична и клинична апаратура благоприятства развитието му. Лечебното заведение разполага с пакет за образна диагностика по договор с НЗОК и оказва дентална помощ в описания регион и околните области, което създава добра предпоставка за стабилен и предвидим поток от пациенти.

♦ Политическите фактори определят темповете на развитие на здравната реформа като цяло в страната и региона. За целта са нужни политическа воля, финансови възможности от страна на държавата и общините. Добрата колаборация между тях е важно условие за изграждане на едно модерно и достъпно здравеопазване.

♦ Проблемът на Денталните Центрове е в необходимостта от по-голям брой дентални лекари със специалност и съответния персонал, които все по-трудно се осигуряват. Поддържането на привлекателна визия, оборудването със съвременна апаратура на много дентални кабинета, осигуряването на висококачествени материали, непрекъснатото повишаване на квалификацията и обучението на персонала. Те са задължително условие за успешното съществуване на лечебното заведение, с оглед сериозната конкуренцията на свободния пазар за дентални услуги. И зависят от финансовото състояние на дружеството.

♦ Икономически фактори, от които зависи развитието и дейността на лечебното заведение, това са:

            разнообразие от дентални услуги, които се заплащат от пациента – това се обуславя от различни специалисти-дентални лекари, добре обучен персонал и комплексното обслужване на пациента;

            кабинети, оборудвани със съвременна апаратура;

            възможности за сключване на договор с НЗОК по различните пакети дейности. За съжаление денталната помощ се финансира от държавата чрез единствения здравноосигурителен фонд НЗОК, в недостатъчна степен. Пакета от дейности е ограничен, не стимулира профилактиката, не поема спешните дентални услуги. Лечебното заведение осъществява своята дейност, като в по-голямата си част денталните услуги са пряко заплатени от пациентите. Приходите от дейности, заплатени от НЗОК са около 35% от общия приход от медицински услуги през последните две години.

♦ „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е общинско дружество, което успешно осъществява своята дейност като лечебно заведение и същевременно стопанисва сградата, 100% общинска собственост.

                    – През последните 5 години приходите от медицинските услуги всяка година се увеличават спрямо предходната година.

                    – През последните 5 години в „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД трима от работещите в него дентални специалисти вече са с придобити специалности.

                    – Всяка година „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД участва в „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България“. Успешно се осъществява Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 години. В кампанията се включват населени места от област Русе.

♦ Денталните кабинети се ремонтират, подновяват и оборудват с нова специализирана апаратура. От средата на 2023г. в Денталния Център работи нов апарат за образна диагностика – 3Д скенер.

♦ В 6-етажната общинска сграда, на Николаевска 66, са разположени кабинети – работят, приемат пациенти от града и околните области:

–  23 дентални кабинета,

– 11 лекарски кабинета,

– 13 зъботехнически лаборатории,

– Лаборатория по образна диагностика „Вижън“,

– Клинична лаборатория „Здраве“,

Общинско дружество „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД е стопанин на сградата и работи активно като лечебно заведение. Основен дял от прихода се реализира от дентална дейност. За 2022 г. прихода от наеми е 12% от общия годишен приход.

♦ При всяка финансова възможност се осъществяват планови ремонти и обновявания на сградния фонд. Състоянието на сградата и пространството около нея е много подобрено:

– Изцяло ремонтиран покрив,

– Подмяна на осветлението,

– Пребоядисване, ремонт на асансьорните кабини,

– Основен ремонт на главен вход и стъпала, съобразени за улеснено придвижване на хора с увреждания и специални потребности,

– Поетапен ремонт са тоалетни помещения всеки етаж – до 4-ти етаж, 8 броя са изцяло ремонтирани,

– Тоалетните помещения на 2-ри и 3-ти етаж са предвидени да се ползват и от хора в неравностойно положение и специални потребности.  

♦ Връзки с други лечебни заведения;

– Успешно приключила акредитация на лечебното заведение като база за обучение за следдипломна специализация на лекарите по дентална медицина по специалностите „Орална хирургия” и „Детска дентална медицина”.

– Успешно сътрудничество на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД с всички лечебни заведения за дентална и медицинска помощ на територията на областта и страната, както и с Факултетите по дентална медицина, Министерство на Здравеопазването, съсловните организации, Община Русе, Районна здравна инспекция, Инспекцията по труда.

♦ Анализ на приходите и разходите:

Управител на ЦДМ 1 Русе ЕООД съм от месец юни 2017 година.

Наблюдават се сравнително константни величини на разходи спрямо приходи през последните 3 години. От 2018 година дружеството приключва на печалба. В началото на 2021 година изцяло е покрита финансовата загубата.

Финансовата 2020 г. дружеството приключва с печалба от 88 000 лв.

Финансовата 2021 г. дружеството приключи с печалба от 71 000 лв.

Финансовата 2022 г. дружеството приключи с печалба от 28 000 лв.

♦ Анализ на основни рискови моменти и критични точки:

            – Относително стабилното състояние на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД лесно може да бъде разклатено от непредвидимите последици от всеобща икономическа криза. Денталният център е в групата на малкия и средния бизнес и е изцяло на частния пазар. Поради тази причина са изключително важни всички възможности за финансови подкрепа на лечебни заведения в страната, подкрепа от Общинските структури, участието в проекти и програми за финансиране.

            – Положението със специалистите, лекари по дентална медицина все още създава много трудности. Това е и основната причина да не се използват възможностите на операционния блок, намиращ се в „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД.

            – Поради амортизирания сграден фонд, авариите са периодични, често пъти значителни и с голямо финансово натоварване.

            – Основни критични точки в сградата на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД са:

Санитарни помещения (тоалетни), по две на всеки етаж – общо 12бр. – вече са ремонтирани 8 от тях

Дограми и врати

Отоплителна инсталация

III. ПРОГНОЗНА ЧАСТ

Анализът на дейността и ресурсната осигуреност е на базата на основните показатели, даващи информация за извънболничната дентална помощ на лечебното заведение. Въз основа на това, в прогностичен аспект за 2024г. – 2026г., се предвижда по отношение на:

Медицинската дейност:

♦ Запазване, с тенденция към увеличаване, потока от пациенти в диагностичните и лечебно-консултативните звена на лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване. Включване на нови дентални специалисти. Периодично обучение и повишаване на квалификацията на дентални лекари, медицински сестри и на целия персонал.

♦ След успешна акредитация на денталния център като база за обучение на лекари по дентална медицина по две специалности – използване на всички възможности за привличане на нови кадри, които да се обучават и задържат при нас като специалисти. В полза на населението от региона.

Стратегически инициативи:

С цел стабилизирането на лечебното заведение на пазара на денталните услуги са необходими нови подходи за профилактика и лечение, включващи комплексно обслужване на нуждаещите се от дентална помощ и услуга. От изключително значение е профилактиката на оралните заболявания при децата, поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота. Нашите цели включват повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания, здравно обучение за опазване на оралното здраве и намаляване разпространението на зъбния кариес. Това може да се осъществи чрез осъществяване на различни кампании – за безплатни профилактични прегледи при деца и възрастни, както и на определени целеви групи. Включването в Националните програми за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България, в  кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 години. Това е част от профилактичните мероприятия, които се осъществяват като грижа за нашите деца.

♦ Използване на операционния блок в неговия пълен капацитет, както по договор с НЗОК, така и за планови операции и манипулации или отдаване под наем;

♦ Използване на информационни технологии в работата и за популяризацията на лечебното заведение.

Ключови показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели:

          – Използване на всички предимства, които дава акредитацията на лечебното заведение за следдипломна специализация за лекарите по дентална медицина;

          – Повишаване квалификацията на персонала.

Основни инвестиционни обекти, касаещи лечебното заведение:

            – оборудване но нов дентален кабинет

            – съвременна дентална апаратура – дентален микроскоп, интраорален скенер, ендомотори, според финансовите възможности

            – обновяване на специализираната апаратура;

Ремонтна програма, касаеща сградния фонд:

          – Ремонт на останалите тоалетните помещения,

          – Осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата ,дограма, врати, като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, инвестиционен кредит, дарения, финансова подкрепа от Община Русе.

          – Участие в проекти и програми, съвместно с Община Русе, касаещи енергийната ефективност на сградата.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на Лечебното заведение е да продължи да оказва своевременна, достъпна и качествена консултативна и диагностично-лечебна дентална дейност, като същевременно продължава да бъде място за продължаване и повишаване квалификацията на студенти и на лекари по дентална медицина. Да запази позицията си на пазара за първична и специализирана дентална помощ и да продължи да разширява пакета от предлаганите дентални услуги, насочени към превенция, профилактика и лечение на оралните заболявания. Да бъде еталон за качествено обслужване на пациенти, добра организация на дейността и добро взаимодействие с останалите лечебни заведения и обществени институции, с цел достъпен и лесен път на пациента до компетентна дентална помощ.

          Ефективното функциониране води до качествено обслужване на пациентите, финансова независимост и ресурсна обезпеченост.

♦ Основни инвестиционни обекти – 10% от годишен приход:

            – Успешно погасяване на банков кредит, чрез който е закупен 3D скенер/апарат за образна диагностика;

            – Продължаване на модернизирането на апаратурата за образна диагностика;

            – Непрекъснато обновяване на специализираната апаратура;

          – Оборудване и обзавеждане на нов дентален кабинет;

          – Продължаване и поддържане на дежурен кабинет. При повишена финансова възможност – увеличаване на работните часове;

          – Средства за профилактични кампании и мероприятия

          – Непрекъснато обучение и повишаване квалификацията на персонала.

♦ Ремонтна програма – 5% от годишен приход:

          – Продължаване на поетапен ремонт на тоалетните помещения,

          – Продължаване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата – дограма, врати, тераса пространството пред сградата и др., като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, дарения, съвместни финансови проекти с Община Русе.

          – Участие в програми за енергийна ефективност. Начало на проучване за изграждане на собствена абонатна станция.

ПериодПРИХОДИ в хил. лв.РАЗХОДИ в хил. лв.
2024812800
2025815803
2026837824

            Точното остойностяване на инвестиционните разходи е трудно в ситуация на нарастваща инфлация. Необходим е непрекъснат баланс при изразходването на финансови средства. Участието на Център по дентална медицина 1-Русе ЕООД по европейски проекти и програми, съвместно с Община Русе, ще доведе дружеството/лечебно заведение до стабилност и пример за добре функционираща структура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Лечебните заведения по дентална медицина са изправени пред съществени предизвикателства: конкуренция, свободен избор, пазарно ценообразуване, инфлация.

  Изложеното до тук дава основание да считам, че съществуването на „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД зависи от:

  Увеличаване потока от пациенти, чрез отговаряне на нуждите на населението от адекватна дентална помощ, което включва разнообразие от дентални специалности, специалисти и услуги, т. е. комплексно дентално обслужване и не на последно място – съвременни, оборудвани дентални кабинети.

  Подобряването на достъпа до денталната помощ и съответно използваемостта ѝ изисква поддържане на високо ниво и стандарти на денталната практика в условията на пазарна икономика.

  Популяризиране на услуги срещу пряко заплащане. Поставяне на акцент върху профилактиката на оралните заболявания, особено в детска възраст.

  Успешно сътрудничество на ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ ЕООД с всички лечебни заведения за дентална и медицинска помощ на територията на областта и страната, както и с Факултетите по дентална медицина, Министерство на Здравеопазването, съсловните организации, Община Русе.

  Запазване тенденцията за непрекъснато повишаване на квалификацията на медицинския персонал на всички нива.

  Поддържане на добър микроклимат на работната среда, добри социално-битови и хигиенни условия.

  Осигуряване на приятна, комфортна обстановка в сградата, което благоприятства използването на пълния й капацитет от посетители, пациенти и работещи в нея от областта и околните региони

Денталната помощ, като солиден специализиран дял на извънболничната помощ, функционира като един частен, частно инвестиран и частно издържащ се сектор, изпълнява държавна задача за осигуряване денталното здраве в реално време.

Въпреки всички трудности лечебното заведение „ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 – РУСЕ“ ЕООД осъществява успешно своята мисия, разширява обхвата на дейностите си, подмладява екипа си и се стреми да поддържа високо ниво, като един от водещите дентални центрове в региона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)