Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 55

РЕШЕНИЕ № 55
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.88, т.1 и чл.89 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, във връзка с чл.5 и чл.6 от Договор за управление и стопанисване на гори и земи от горския фонд собственост на Община Русе, при стриктно спазване на Закона за горите, Общинският съвет реши:

1.Определя годишен икономически план за ползване на гори и земи от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово от ДП”ДДС Сеслав” гр.Кубрат, както следва:
А – извършване на маркиране на дърветата в предвидените за сеч отдели:
– имот № 000024-отдел 74и-21.4 ха ; 71д-20.3 ха.
– имот № 000086-отдел 74л-5.1 ха.
– имот № 000106-отдели: 45б-12.9 ха; 45з-11.8 ха; 45о-11.5 ха; 48а-1.2 ха; 48в-1.4 ха; 48д-1.2 ха; 49з-5.0 ха
Б – извършване на отгледни сечи в:
– имот № 000024-отдел 74и-21.4 ха.
– имот № 000086-отдел 74л-5.1 ха.
– имот № 000106-отдели: 45б-12.9 ха; 45з-11.8 ха; 45о-11.5 ха.
В – извършване на постепенни осеменителни и осветителни фази в:
– имот № 000024-отдел 71д-20.3 ха.
– имот № 000106-отдели: 48а-1.2 ха; 48в-1.4 ха; 48д-1.2 ха; 49з-5.0 ха.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише документите за маркиране и добив на дървесина в гори от горския фонд на Община Русе землището на с.Тетово от ДП”ДДС Сеслав” гр.Кубрат.