Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 550 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, , чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)