Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 550 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Изменя т.4 от Решение № 491, прието с Протокол № 21 от 22.04.2021 г.  на Общински съвет – Русе, като вместо  „14.06.2021 г.“ да се чете „месец ноември 2021 г.“

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)