Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 550

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 550
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.2 т.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване от Община Русе собствеността на имот, описан в нотариален акт № 190, том ХХІІ, дело 6493 от 10.06.1999 г. от Цветанка Тодорова Белчева и Никола Тодоров Атанасов от гр.Русе, в качеството им на наследници на Величка Мирчева, представляващ земеделска земя – нива с площ от 8 000 кв.м. в местността „Арнаут дере”, трета категория, парцел № 1 от масив № 31 по плана за земеразделяне при граници и съседи:Имот № 031002 на наследници на Николина Желева Добрева и Имот № 000279 – общинска собственост при цена 400 лв./дка. Данъците и таксите да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Общината.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия по придобиване на собствеността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)