Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 551 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 6, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)