Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 551 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 221, т. 6 и т. 7 и чл. 228, ал. 1 от Търговския закон, чл. 26, чл. 30 и чл. 31, във връзка с чл. 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

2. Одобрява Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г., съгласно приложение.

3. Определя дивидент:

3.1. 70% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2020 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 104 993,68 лева. 

3.2. Дивидентът да се внесе по сметка на  Община Русе, съгласно изискванията на Търговския закон.

4. Освобождава от внасяне на дивидент общинските търговски дружества-лечебни заведения.

5. Избира проверители-регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовата 2021 г., както следва:

5.1. Димитър Петров Йорданов, с диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД.

5.2. „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД, с рег. №041 за „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

5.3. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД.

5.4. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

5.5. Дияна Георгиева Пенчева, с диплом  №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе”  ЕООД.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)