Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 551

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 551
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.5, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща част от двуетажна масивна сграда със сутерен /бивше ОУ „Христо Ботев”/, а именно: целия първи етаж и сутерен /столова/, намиращ се в с. Басарбово, община Русе с АОС № 5813/27.04.2009 г., на Драматичен театър „Сава Огнянов”-Русе и на Оперно-филхармонично дружество-Русе.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)