Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 552 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23, чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по аргумент от чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съвместно, с едно общо проектно предложение с общините – членове на РСУО – Русе, подписали споразумение за партньорство, в съответствие с Насоките за кандидатстване, утвърдени от ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020 г., със Заповед № РД-ОП-32/ 31.03.2017 г. Дава съгласие съоръжението за третиране на отпадъци – анаеробна инсталация да бъде изградено в поземлен имот с идентификатор 63427.333.122, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, собственост на Община Русе, съобразно Акт №5542 от дата 25.09.2008 г. за частна общинска собственост.
2. Дава съгласие Община Русе да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от пет години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“.
3. Дава съгласие изградената по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ анаеробна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея, най-късно към момента на въвеждането й в експлоатация. Дяловете в съсобствеността на всяка от общините – членове на РСУО Русе, подписали споразумение за партньорство и участвали по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ ще бъдат както следва:
• Община Русе – 82,09 % идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението за третиране на отпадъци, изградено по горепосочената процедура;
• Община Иваново – 5,59 % идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението за третиране на отпадъци, изградено по горепосочената процедура;
• Община Сливо поле – 4,11 % идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението за третиране на отпадъци, изградено по горепосочената процедура;
• Община Тутракан – 6,72 % идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението за третиране на отпадъци, изградено по горепосочената процедура;
• Община Ветово – 1,49 % идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението за третиране на отпадъци, изградено по горепосочената процедура;
4. Дава съгласие финансовите ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, собственото участие и недопустимите разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 г., да бъдат осигурени от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, и становище на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 10 от същата наредба за предоставяне на средствата.
5. Одобрява споразумението за партньорство (сътрудничество) за кандидатстване и изпълнение на проекта по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)