Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 552 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да отпусне на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845 паричен заем в размер на 540 000 /петстотин и четиридесет хиляди/ лева за закупуване, доставка и пускане в експлоатация на 12 тролейбуса, при следните условия:

– Заплащане на годишна лихва в размер на 1,24%;

– Срок за връщане: 31.12.2024 г.

2. Дава съгласие „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845, да приеме предоставяния от Община Русе паричен заем в размера и при условията, посочени в т. 1 от настоящото решение.

3. Средствата в размер на 540 000 /петстотин и четиридесет хиляди/ лева ще бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“.

Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор с Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за предоставяне на  паричен заем, при посочените по-горе условия.  

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)