Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 552 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 10, ал. 1, т. 16 и чл. 30 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе; чл. 10, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Договор за възлагане ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Освобождава от длъжност ликвидатора на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – в ликвидация Росица Михайлова Цанева поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от датата на вписване на новия ликвидатор в Търговския регистър.
2. Определя Момчил Илиев Кастерлиев за ликвидатор на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – в ликвидация, считано от 27.05.2013 г.
3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3 (три) минимални работни заплати.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на Общински съвет Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)