Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 553 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.110, ал.1, т.3 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, Протокол №1, Решение №8/08.01.2014г. на ОЕСУТ-Община Русе и съгласувателно становище на Министерство на културата изх. № 33-НН-343/18.05.2016г., Общински съвет – Русе реши:
Приема ПУП – ПЗ на УПИ I-7520-За озеленяване със зона за озеленена територия /Оз/ с план за паркоустройство и благоустройство с детски площадки за деца до 3 години и от 3 до 12 години, кътове за сядане и декоративни монументални елементи и УПИ II-7280-За обществено обслужващи дейности-паркинг със зона за застрояване – смесена централна /Ц/ за паркинг на две подземни нива (50+50 автомобила) и надземно ниво (33 автомобила) с обслужваща сграда, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.Русе, пред Административния съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)