Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 553 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 6  и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение № 424, прието с Протокол № 19/09.03.2021 год. на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 40 000 лв. с „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2021 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в Писмо с вх. № 64-379-4/08.06. 2021г. на Община Русе.

2.  Средствата по т. 1 да се осигурят от дейност 714 на бюджета на Община Русе.

3. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителя ползи.

 твил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)