Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 554 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, със седалище в гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, представлявано от Лилия Стоянович – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в размер на 78 233,20 лв. (Седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три лева и 20 стотинки), представляващи 20 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01 за изпълнение на Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)