Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 554 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1, т. 1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване на правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да сключи анекс към Договор за кредит № 316-37 от 10.03.2010 г., за продължаване с 12 (дванадесет) месеца на кредит тип „овърдрафт” с размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за финансово обезпечаване на дейността на дружеството.
2. Дава съгласие „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да сключи анекс към Договор за кредит №316-239 от 17.12.2010 г., за продължаване с 12 месеца на кредит с размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв., като в рамките на този срок се договорят намаляващи лимити.
3. Дава съгласие за обезпечаване на договорите за кредит по т.1 и т. 2 да се сключи договор за залог на бъдещи вземания на дружеството по Договор за СИМП №18-0351/07.12.2012 г. и Анекс към него от 2013г. с НЗОК.
4. Дава съгласие за обезпечаване на договорите за кредит по т.1 и т.2 да се сключи договор за залог на бъдещи вземания на дружеството от наеми по договор за наем с МБАЛ „Медика” – Русе.
5. Упълномощава д-р Емил Панайотов – Управител на “ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да подпише анексите към договорите, договорите за залог на вземания по договора с НЗОК и за вземания от наеми по договорите цитирани в т. 4, както и да впише в ЦРОЗ тези договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)