Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 555 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе и партньорите детски градини ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ„Зора“, ДГ„Детелина“, ДГ„Незабравка“, ДГ „Русалка“ и Сдружение „Център Динамика“ по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0035, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)