Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 555 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2020 г. до м. април 2021 г. включително, съгласно Приложение № 1.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец ноември 2020 г. до месец април 2021 г. включително

            Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от   м. ноември 2020 г. до м. април 2021 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            През този период Общински съвет – Русе е приел общо 194 решения, от които 140 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

            Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Административно обслужване                                                              2 решения
 2. Управление на  собствеността                                                           67 решения
 3. Международни политики, стопански дейности                                 22 решения
 4. Екология и транспорт                                                                         8 решения
 5. Инвестиционно проектиране и кадастър                                           19 решения
 6. Хуманитарни дейности                                                                          12 решения
 7. Общински предприятия                                                                           3 решения
 8. Фондация „Русе-град на свободния дух“                                            2 решения
 9. Финансово стопански                                                                        5 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 140 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 104 решения – 74,29 %,  в процес на изпълнение 31 решения – 22,14 %, частично изпълнени 5 решения – 3,57%, неизпълнени решения няма.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.

Приложение 1.1

СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1Решения по общински дейностиПо степен на изпълнение /брой/    ОБЩО
ИзпълнениЧастично изпълнениВ процес на изпълнениеНеизпълнени  
1.Административно обслужване20002 
2.Управление на  собствеността39523067 
3.Международни политики, стопански дейности1903022 
4.Екология и транспорт80008 
5.Инвестиционно проектиране и кадастър1900019 
6.Хуманитарни дейности903012 
7.Общински предприятия20103 
8.Фондация „Русе-град на свободния дух“10102 
9.Финансово стопански50005 
 ОБЩО ЗА ПЕРИОДА:1045310140