Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 555 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Определя за ползване с план-извлечение от поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от СЦДП ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав“ гр. Кубрат, както следва:
– Възобновителни сечи в имот №000024
• Подотдел 65 “д“ – 810 куб.м
– Отгледни сечи в имот №000024
• Подотдел 68 “д“ – 510 куб.м
• Подотдел 69 “б“ – 550 куб.м
– Възобновителни сечи в имот №000174
• Подотдел 48 “о“ – 620 куб.м
• Подотдел 41 “у“ – 590 куб.м
• Подотдел 47 “д“ – 210 куб.м
– Отгледни сечи в имот №000174
• Подотдел 47 “в“ – 580 куб.м
Общо ползване в размер на 3870 куб.м
Решението подлежи на оспорване в 14–дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)