Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 555

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 555
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.2, т.3 и т.10 от раздел ІІ на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.32 от Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост с обща площ 22,00 дка, АЧОС № 5678/18.02.2009 г., намиращ се в местността „Под Ормана”, при начална годишна наемна цена – 1 133,88 лв. без ДДС.
ІІ. Одобрява конкурсни условия за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост по т.1, както следва:
1. Предмет на публично оповестения конкурс – отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост в местността „Под Ормана”, площ 22 дка, акт за ЧОС № 5678/18.02.2009 г.
2. Предназначение – разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци.
3. Минимална конкурсна наемна цена – 1 133,88 лв. без ДДС (за 1 година).
4. Срок за отдаване под наем – 10 год.
5. Минимален размер на инвестициите – 2 000 000 лева.
6. В публично оповестения конкурс могат да участват юридически лица, регистрирани по законоустановения ред, които са изправни по правоотношения с Общината и да не са нарушавали актове на Общински съвет -Русе.
7. Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство за обявяване на несъстоятелност.
8. Кандидатите да са с опит в управлението на отпадъци, да имат кадрови и технически капацитет за извършване на дейността.
9. Брой работни места, които ще бъдат разкрити след реализацията на инвестиционното предложение.
10. Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 6 месеца след сключването на договора за наем с Община Русе.
11. Допълнителни условия – имотът да се използва за единствено за разполагане на съоръжения за третиране на строителни отпадъци.
12. Други ползи за местната общност.
13. Цената за третиране на строителните отпадъци от инсталацията да не е повече от 80% от таксата за депониране на същите на Регионалното депо.
14. При преустановяване на дейността по рециклирането на строителни отпадъци за повече от шест месеца договора се прекратява.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекта по т.І след влизане в сила решението на Общинския съвет, като се съобрази с одобрените конкурсни условия, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публично оповестения конкурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)