Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 556 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.2, ал.1 и ал.3, т.2, чл. 4, чл. 13, ал.1, т. 2, чл.17, ал.1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за концесиите (ЗК); чл.18 и чл.19 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), чл. 117а, ал.1, 117в, ал.3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект публична общинска собственост, включващ:
1.1. Пристанищна територия, включваща поземлен имот с идентификатор 63427.2.5734 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди седемстотин тридесет и четири) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-3-18-1/21.10.2004 г. на началника на СГКК – Русе, номер по предходен план 63427.2.5687, с площ 10 610 (десет хиляди шестстотин и десет) кв.м., находящ се в гр. Русе, ул. „Пристанищна“; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: пристанище, при съседи на имота: имоти с идентификатори 63427.2.5688, 63427.132.1, 63427.2.5687, 63427.2.2, актуван като публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост № 6502 от 06.07.2011г. и поземлен имот с идентификатор № 63427.2.5735 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди седемстотин тридесет и пет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18-16.05.2007 г. на началника на Изпълнителния директор на АК, номер по предходен план 63427.2.4981, с площ 22 016 (двадесет и две хиляди и шестнадесет) кв.м., находящ се в гр. Русе, бул. „Придунавски“; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: пристанище, при съседи на имота: имоти с идентификатори 63427.132.2, 63427.2.4991, 63427.2.4981, 63427.2.498, 63427.2.5540, 63427.2.5687, 63427.2.2 и 63427.132.1., актуван като публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост №6503 от 06.07.2011г.
1.2. Пристанищна инфраструктура – публична общинска собственост, построена върху територията по т. 1.1, включваща съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, електроснабдяването, геозащитна дейност, както и съоръженията, свързани с обслужването на извършваните на неговата територия и дейности, подробно описани в приложение – неразделна част от концесионния договор.
1.3. Пристанищна инфраструктура, която ще бъде изградена от Концесионера с негови средства върху територията по т. 1.1 при условията и реда, определени в договора за концесия.
1.4. Пристанищната територия по чл. 1.1. може да бъде допълвана с решение на Общинския съвет в съответствие с предвижданията на влязъл в сила генерален план/подробен устройствен план за разширение на пристанището, за което страните подписват допълнително споразумение след влизане в сила на решението на Общинския съвет.
2. Определя за предмет на концесията:
2.1. Основен предмет – управление на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на пристанището на риск на концесионера срещу правото на концесионера да извършва на пристанището пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на:
2.2.1. частични строителни и монтажни работи в съществуващата концесионна територия на пристанище Пристис и/или в съответствие с предвижданията на актуален генерален план за разширение на Пристанище Пристис;
2.2.2. съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 и по смисъла на § 2, т. 34 от Допълнителната разпоредба на ЗМПВВППРБ.
3. На пристанище Пристис могат да се извършват следните услуги и стопански дейности:
3.1. Пристанищни услуги по обслужване на пътници (пътнически услуги).
3.2. Морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с гориво и смазочни материали, електроенергия, телефон и вода), за извършването на които се изисква използване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения.
3.3. Съпътстващи дейности съгласно т. 2.2.2.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила по ред, определен с договора, след изпълнение на следните условия:
6.1. Вписване на концесионера в регистъра на пристанищните оператори;
6.2. Издаване на Удостоверение за експлоатационна годност;
6.3.Представяне от концесионера на банковата гаранция по
т. 11.1.;
6.4. Извършване от концесионера на еднократното концесионно плащане по т. 12.1.
6.5.Прието и влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което:
6.5.1. се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от подписването на концесионния договор, или се определя, че не е налице концентрация на стопанска дейност, или
6.5.2. се определя, че съгласно действащото законодателство не е необходимо такова разрешение.
7. Концесията се осъществява с осигурени от концесионера средства и при поемане от негова страна на оперативния и строителния риск при следните условия:
7.1. Поддържане в наличност на услугите и осигуряване тяхната непрекъснатост и нивото им на качество в съответствие с клаузите на договора за концесия за срока на концесията;
7.2. Управление и поддържане на пристанище Пристис в експлоатационна годност за срока на концесията.
7.3. Изпълнение на инвестиционното предложение по т. 15.2 – неразделна част от концесионния договор.
7.4. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите.
7.5. Спазване на нормативните изисквания и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, граничния контрол, опазването на околната среда, социалното и трудовото законодателство.
7.6. Спазване на задълженията, поети с международни договори, по които Република България е страна.
7.7. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.
7.8. Предназначението на обекта на концесията не може да се променя.
7.9. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията или в акваторията, прилежаща към пристанищния терминал, от момента на тяхното възникване.
7.10. При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в съответствие с действащото законодателство.
8. Страните по концесионния договор имат следните основни права и задължения:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право на управление на услугата от обществен интерес, като получава приходи от потребителите на пристанищни услуги или от трети лица;
8.1.2. право на експлоатация на пристанище Пристис чрез извършване на услугите и стопанските дейности по т. 3;
8.1.3.право да премахва пристанищна инфраструктура и право да извършва строителство върху пристанищната територия и в акваторията, прилежаща на пристанищния терминал, при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.1.4.право да определя цените на пристанищните услуги, които предоставя, и да събира приходите от тях и от съпътстващите дейности по т. 3.3 в своя полза;
8.1.5. право да получи обезщетение при условията на т.7.10.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да управлява и поддържа за срока на концесионния договор пристанищните услуги в наличност, да осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество;
8.2.2. да управлява и да поддържа пристанище Пристис в експлоатационна годност и да извършва частично разширение, частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията в съответствие с изискванията на действащото законодателство и при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.3. в съответствие с офертата си да осигури за своя сметка изготвяне на генерален план, съответно негово изменение или актуализиране при необходимост и съответно на подробен устройствен план на пристанището;
8.2.4. да извърши инвестиции в обекта на концесията, определени съгласно инвестиционното предложение по т. 15.2;
8.2.5. въз основа на инвестиционната програма по т.15.2 да изработва и представя за одобряване от кмета на община Русе годишни инвестиционни програми за обекта на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.2.6. предварително да съгласува и да получи одобрение от кмета на община Русе за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в съответната годишна инвестиционна програма по т. 8.2.5;
8.2.7. да извършва в срок плащанията по т. 12;
8.2.8. да изпълнява или да осигури изпълнението на направените предложения в офертата си – неразделна част от концесионния договор;
8.2.9. да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи и/или на определени от кмета на община Русе длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи или за защита на обществения ред и сигурност, или за опазването на околната среда и водите;
8.2.10. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от кмета на община Русе, без право на обезщетение за това, като с концесионния договор се предвиждат последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство;
8.2.11. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с действащото законодателство и с концесионния договор;
8.2.12. да поддържа банковата гаранция по т.11 за срока на концесията съгласно концесионния договор;
8.2.13. при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта на концесията в експлоатационна годност при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде на кмета на община Русе цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения на концесионера по концесионния договор;
8.3.2. да получава плащанията по т. 12 при определени с концесионния договор размер, условия и ред;
8.3.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на страните по концесионния договор и условията на концесията;
8.3.5. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.3.6. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.3.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на условията на концесията, определени с решението, на основни задължения, както и на други основания и при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.3.8. след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на концесията и цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията в състояние и по ред, определени с концесионния договор;
8.4.2. при предсрочно прекратяване на концесията да заплати на концесионера обезщетение при условията на т. 7.10.;
8.4.3. да не предоставя концесия върху обекта на концесия на трето лице за срока на договора;
8.4.4. да оказва необходимото съдействие на концесионера, в рамките на своите правомощия, във връзка с правата и задълженията на концесионера, съгласно концесионния договор;
8.4.5. по никакъв начин, пряк или косвен, да не възпрепятства ползването на Обекта на концесия от концесионера, включително с действия или дейности възпрепятстващи свободния достъп до обекта на концесия или част от него, както и да не допуска извършването на други дейности в съседни общински имоти, които възпрепятстват нормалната експлоатация на обекта на концесия.
9. При извършване на дейности по поддържане, по частично разширение, реконструкция или рехабилитация, както и по ремонт на обекта на концесията, концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, за действията на които отговаря като за свои действия.
10. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
10.1. Няма право да наема подизпълнители за извършване на дейностите по т. 3.1 и т. 3.2.
10.2. Няма право да отдава под наем части от обекта на концесията, свързани с извършването на дейностите по т. 3.1 и т.3.2.
10.3. Има право да отдава под наем части от обекта на концесията, които са свързани с извършването на съпътстващите дейности по т.3.3, в съответствие с действащото законодателство и при условия и по ред, определени с концесионния договор.
11. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
11.1. Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с концесионния договор, потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена от банка, одобрена от концедента, в размер на 100 000 (сто хиляди) лева за гарантиране изпълнението на задълженията по Договора включително задълженията за концесионни плащания, за инвестиции, за товарооборот и за плащане на лихви, неустойки и други задължения, определени с Концесионния договор.
11.2. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
11.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
12. Концесионерът извършва плащания към концедента, при условия и по ред, определени в концесионния договор, както следва:
12.1. Еднократно концесионно плащане в размер 4 884 (четири хиляди осемстотин осемдесет и четири) лева, без ДДС, платимо по начин и в срок, определени в концесионния договор.
12.2. Годишни концесионни плащания, съставени от две части – фиксирана и променлива:
12.2.1. фиксирана част в размер съгласно офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малко от 48 840 лева, без ДДС;
12.2.2. променлива част на годишното концесионно плащане в размер, равен на нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот от 1 292 корабопосещения и 23 000 пътници (35 920 условни транспортни единици) умножен по коефициент, определен съгласно офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малък от 0,5 лева без ДДС за условна транспортна единица. Условна транспортна единица е всеки обслужен на пристанището пътник и/или корабопосещение умножено по 10.
12.3. Фиксираната част на годишното концесионно плащане се извършва на 12 равни месечни вноски, всяка от които дължими до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължима месечната вноска. Променливата част на годишните концесионни плащания се извършват на не по-малко от две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.
13. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
14. С концесионния договор задължително се определят и посочват:
14.1. Размерът на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране.
14.2. Икономическият баланс на концесията, който определя равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях, както и фактическите и правните обстоятелства, при чието настъпване или изменение балансът ще се счита за нарушен. Икономическият баланс на концесията се определя въз основа на офертата на концесионера.
14.2.1. Икономическият баланс на концесията ще се смята за нарушен:
14.2.1.1. в резултат на промени в законодателството или с влязъл в сила акт на регулаторен орган са се променили съществено условията за финансиране, управление или поддържане на обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите с обекта на концесията;
14.2.1.2. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на концесионера;
14.2.1.3. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
14.2.1.4. нормата на възвръщаемост за концесионера надвиши с 50 на сто заложената във финансово-икономическия модел в две последователни години.
15. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
15.1. Размер на фиксирана част на годишни концесионни плащания с относителна тежест 50 на сто;
15.2. Инвестиционно предложение с относителна тежест 30 на сто, включващо най-малко:
15.2.1 инвестиционна програма, включваща задължително за срока на концесията инвестиции с минимален размер 3 135 000 лева.
15.2.2. график за реализиране на отделните етапи на програмата;
15.2.3. план за финансиране на програмата.
15.3. Размер на променлива част на годишни концесионни плащания с относителна тежест 10 на сто;
15.4. Бизнес предложение с относителна тежест 10 на сто, съдържащо:
15.4.1. Производствена програма;
15.4.2. Програма за оперативна дейности и поддържане;
15.4.3. Организационно-управленски план;
15.4.4. Програма за безопасност и сигурност.
16. Участник в процедурата за предоставяне на концесия може да доказва изпълнението на изискваните минимални нива за професионални или технически възможности и/или за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай участникът представя доказателства, че при изпълнението на концесионния договор ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията. Третото лице, с възможностите на което се доказва финансовото и икономическото състояние, отговаря солидарно с участника за изпълнението на концесионния договор.
17. Участникът в процедурата за предоставяне на концесия може да използва подизпълнители при изпълнението на концесионния договор. В този случай в офертата си участникът посочва дела от концесията и видовете дейности от концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители. Подизпълнител може да бъде само лице, за което не е налице обстоятелството по чл. 16, ал. 2-4 от Закона за концесиите.
18. Критериите за подбор на участниците и минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им се посочват в обявлението и в документацията за участие.
19. Участниците предоставят гаранция за участие в процедурата в размер 5 000 лв. под формата на внесен депозит или безусловна банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участника в процедурата.
20. Възлага на Кмета на община Русе да предприеме действия по обявяване и провеждане на открита процедура за предоставяне на концесията за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис, гр.Русе.
21. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването му по реда на глава единадесета от ЗК. Решението не се обнародва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)