Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 556 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.08.2021 г. /петък/ от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, респ. за 17.09.2021 г. /петък/ от 11,00 часа /като резервна дата по смисъла на т. 6 от ал. 5 към чл. 10 от ПОДАВиК/, което ще се проведе в зала „Свети Георги“ на 6-ти етаж в сградата на Областна администрация – Русе, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.08.2021 г. /петък/ от 11,00 в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, респ. за 17.09.2021 г. /петък/ от 11,00 часа /като резервна дата по смисъла на т. 6 от ал. 5 към чл. 10 от ПОДАВиК/, което ще се проведе в зала „Свети Георги“ на 6-ти етаж в сградата на Областна администрация – Русе, както следва:

1. Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 г.

2. Съгласуване на проекта за Бизнес план за дейността на „ВиК“ ООД – Русе в регулационен период 2022 – 2026 г.

3. Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за  16.08.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа /основна дата/, респ. за 17.09.2021 г. /петък/ от 11,00 часа /като резервна дата по смисъла на т. 6 от ал. 5 към чл. 10 от ПОДАВиК/, в Зала „Свети Георги“ на 6-ти етаж на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)