Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 556 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

 
Допьлва Годишния план за паша за 2013 г., приет с Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя към т.13.3.10, определяща общински пасища, мери за индивидуално ползване в землището на с. Николово следните имоти:
 
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
000437
ДРИБАКА
Пасище, мера
7,340
5
2
000439
ДРИБАКА
Пасище, мера
3,849
5
 
Допьлва Годишния план за паша за 2013 г., приет с Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя т.13.3.12, определяща общински пасища, мери за индивидуално ползване в землището на с. Ястребово включваща следните имоти:
 
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
000049
ДЕРИНГЪОЛ
Пасище, мера
116,412
3
2
000057
КРАЙ СЕЛО
Пасище, мера
18,946
3
 
Допълва Годишния план за паша за 2013 г., приет с Решение № 493, прието с Протокол № 23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя към т.13.3.6, определяща общински пасища, мери за индивидуално ползване в землището на с. Просена следния имот:
 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
000087
ДЖЕВЕЛИЯТА
Пасище, мера
95,049
3
 
Настоящото решение е неразделна част от Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе.
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)