Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 556

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 556
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 30, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №99/25.11.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №4447/15.07.2005 год. и представляващ гараж №5 със застроена площ 21,77 кв.м. заедно с 0,3761% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, разположен на първи етаж в жил.бл.№18 по ул.”Стрешер планина” №39, ЖК „Дружба І”, гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.57.4.17, при начална тръжна цена от 6 460,00 лева, без включени ДДС и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)