Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 557 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест точка четири точка двадесет и четири/ в град Русе, ул. Борисова №51, вх.1, ет.0, с площ 120,86 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда, разположена в имот с идентификатор 63427.2.2136 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест/, с предназначение – за търговска дейност, съгласно АОС №6621/23.01.2012г.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)