Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 557 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, одобрена със Заповед №128/23.04.1986 г. на Заместник-председателя на ИК на ОбНС –Русе, Протокол №18/03.06.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

             1. Да се придадат 31,60 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7066 – ул. „Любен Каравелов“ към ПИ №0.578 /УПИ XVI-578/ в кв. 42 по регулационния план на град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, собственост на Невелина Радославова Енчева и Евгени Георгиев Енчев, на стойност 1350,00 лева (хиляда триста и петдесет лева), без данъци и такси. 

             2. Обявява придаваем терен от 31,60 кв.м. по улична регулация от имот /ПИ/ №0.7066 – ул. „Любен Каравелов“, град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, за частна общинска собственост, като същият да се придаде към ПИ №0.578 /УПИ XVI-578/ в кв. 42 по регулационния план на град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, собственост на Невелина Радославова Енчева и Евгени Георгиев Енчев, на стойност 1 350,00 лева (хиляда триста и петдесет лева), без данъци и такси.

             3. Да се придадат 3,10 кв.м. от поземлен имот ПИ №0.578 /УПИ XVI-578/ в кв. 42 по регулационния план на град Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, собственост на Невелина Радославова Енчева и Евгени Георгиев Енчев, към общински поземлен имот /ПИ/ №0.7065, представляващ улица „Тунджа“, на стойност 102,00 лева (сто и два лева), без данъци и такси,  и доплащане от Невелина Радославова Енчева и Евгени Георгиев Енчев на Община Русе цена в размер на 1 248,00 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти.

             Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)