Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 557 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет, реши:
1. Допьлва Годишния план за паша за 2013 г., приет с Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя т.13.2.15, определяща общински пасища и мери за общо ползване в землището на с. Червена вода, описани в Таблица №1 от настоящото предложение.
2. Допълва решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г., като кьм т.2 от сьщото се добавят посочените в Таблица №1 имоти, находящи се в землището на с. Червена вода, както следва:
• За землището на с. Червена вода за общо ползване се предоставят:
Таблица №1
13.2.15

 
№ по ред
 
 
Имот №
 
Местност
Начин на
трайно ползване
Площ, дка
Категория
1
00010
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3,352
3
2
00015
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
10,000
4
3
00048
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
14,449
3
4
00057
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
44,329
2
5
00072
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
30,578
2
6
00112
БАТМИШ
Пасище, мера
7,665
3
7
00114
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
11,341
3
8
00115
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
8,423
3
9
00116
БАТМИШ
Пасище, мера
47,000
3
10
00117
БАТМИШ
Пасище, мера
44,117
3
11
00141
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
28,237
3
12
00138
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
11,703
3
13
00145
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
22,349
3
14
00195
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
5,289
3
15
00202
БАТМИШ
Пасище, мера
11,965
3
16
00203
БАТМИШ
Пасище, мера
32,229
3
17
00205
БАТМИШ
Пасище, мера
13,299
3
18
00207
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
42,226
3
19
00212
ПАНАИРА
Пасище, мера
7,476
4
20
00214
ПАНАИРА
Пасище, мера
85,009
3
21
00264
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
54,208
3
22
00267
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
10,429
3
23
00268
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
59,771
4
24
00269
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
29,439
3
25
00271
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
5,226
3
26
00274
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3,097
3
27
00276
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
37,928
3
28
00277
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
58,691
3
29
00279
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
1,306
3
30
00280
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
102,05
3
31
00286
ПАНАИРА
Пасище, мера
7,745
3
32
00348
СРЕДЕН БАИР
Пасище, мера
41,643
3
33
00353
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
6,956
3
34
00374
БАЛАМАТА
Пасище, мера
5,664
3
35
00375
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
13,390
3
36
00376
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
10,956
3
37
00379
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
9,489
3
38
00380
ГЬОЛА
Пасище, мера
8,915
4
39
00388
ГЬОЛА
Пасище, мера
13,582
3
40
00397
ПАНАИРА
Пасище, мера
14,501
3
41
00448
СРЕДЕН БАИР
Пасище, мера
20,658
3
42
00506
ЧЕРВЕН БАИР
Пасище, мера
20,098
3
43
00518
ГЬРКОВ ДОЛ
Пасище, мера
21,855
3
44
00933
СРЕДЕН БАИР
Пасище, мера
5,991
3

 на ГД „ИЗГРЕВ”, представлявано от Румяна Коджабашева, с адрес: с. Червена вода, ул. “Г. С. Раковски” №69.
Задължава ГД „ИЗГРЕВ” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
Настоящото решение е неразделна част от Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)