Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 557

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 557
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №99/25.11.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж с размери 3.25/6.05 м. и разгъната застроена площ 20,00 кв.м., долепен източно към съществуваща гаражна група от 17 бр. гаражни клетки, разположена в кв.645, междублоковото пространство, югозападно от ж.бл. №46 в ЖК „Дружба ІІІ” и северозападно от ул.Стоян Михайловски по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена от 1 620,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)