Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 558 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен по дворищна регулация от 25,70 кв.м. от застроен поземлен имот с идентификатор 63427.9.924 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ I-924-за поща и озеленяване в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, предмет на Акт №9797/15.09.2020 г. за публична общинска собственост, вписан под №148, том 25, вх. рег. №9473/21.09.2020 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.9.1121 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ III-1121 кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, собственост на Димитричка Минкова Ганчева, за частна общинска собственост.

           2. Обявява придаваем терен по улична регулация от 0,90 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1157 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ  улица „Карнобат“, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.9.1121 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ III-1121 кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, собственост на Димитричка Минкова Ганчева, за частна общинска собственост.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)