Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 558 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.76, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе и Заповед №РД-46-107/06.03.2013 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:

1. Определя размер на началната тръжна цена в лева за декар площ на отдаваните под наем земеделски земи от ОПФ (общински поземлен фонд) чрез публичен търг за стопанската 2013/2014 година както следва:
• За земеделска земя, без значение от категорията й 27 лв./дка – за отглеждане на едногодишни полски култури;
• За създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:
 

Трайни насаждения
Гратисен период
Период на
плододаване
 
 
год.
лв./дка
Лозови насаждения
 
4-7
40,00
 
3
8-20
60,00
 
 
за останалия период на плододаване
40,00
Овощни насаждения
4
5-7
30,00
за останалия период на плододаване
45,00
Ягодоплодни култури
2
за периода на плододаване
45,00
Етерично – маслени
3
за периода на плододаване
30,00
Култивирани билки
1
2-5
22,00
Калифорнийски аспержи
3
4-12
47,00
13-15
30,00

За друга селскостопанска територия – 50,00 лева годишна наемна цена за декар площ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)