Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 558

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 558
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.91, чл. 93,т.1, чл.94 от Наредба №1 на ОбС – Русе, във връзка с чл.5, чл.6 и чл. 16, т.6 от Договор за управление и стопанисване на гори и земи от горския фонд, собственост на Община Русе, чл.53, ал. 1 и ал. 4 от Закона за горите и чл. 87, ал. 1, ал. 4, ал. 7 от Правилника за приложение на Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Определя годишен икономически план за ползване в гори и земи от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово от Държавно ловно стопанство ”Сеслав” гр.Кубрат, както следва:
А. Маркиране на дървета в предвидените за сеч отдели:
– имот № 000024 – отдели: №№ 64 г, д; 67 б; имот № 000094 – отдели: № 50 н, п, т;
– имот № 000100 – отдел № 50 л; имот № 000106 – отдели: № 50 ж; 51 а, б;
– имот № 000183 – отдел № 65 а; имот № 000200 – отдел № 66 е.
Б. Ползване през 2010 г. чрез:
а. – отгледна сеч – в имоти: № 000024 – отдели № 64 д; № 67 б; № 000106 – отдели № 50 ж; № 51 а;
б. – постепенни сечи в имот № 000024 – отдел № 64 г;
в. – гола сеч – в имоти:
№ 000094 – отдел № 50 н, п, т; № 000100 – отдел № 50 л;
№ 000106 – отдел № 51 г; № 000183 – отдел № 65 а;
№ 000200 – отдел № 66 е;
В. След одобряване на комплектования лесосечен фонд от Регионална дирекция по горите гр.Русе, ДЛС ”Сеслав” гр.Кубрат да го представи на Община Русе за разпоредителни действия
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Годишния план и План – извлечение за маркиране през 2009 год. и ползване през 2010 г. и комплектования лесосечен фонд за 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)