Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 559 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 ал.1 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.2.1187 с площ 55 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, с начин на трайно ползване – ниско застрояване и построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.1187.1, със застроена площ 33 кв.м, с предназначение – друг вид сграда за обитаване, използвана за стопански цели – магазин, ул. Свети Димитър Басарбовски, Община Русе, предмет АОС №8142/06.01.2017 г.
2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:
2.1 Начална тръжна цена – 7 800 лв. без ДДС.
2.2 Стъпка на наддаване – 500 лв.
2.3 Депозит за участие в търга – 1 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4 Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 200 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)