Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 559 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2022 г., включващ:
Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 127 броя (приложение №1);
Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 136 броя (приложение №2);
Списък на имоти частна общинска собственост – 21 броя (приложение №3).

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)