Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 559 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал. 2, т.3 и чл. 6 ал. 2 и 3 и чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Обявява от частна в публична общинска собственост, недвижим имот, находящ се в с.Николово ЕКАТТЕ 51679, местност „Дрибака” имот 000477, представляващ Имот 000477 в землището на с. Николово, с площ 6 548 дка и построените в него сгради: 1. Кантон – триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212кв.м. построена 1987г. 2. Метално хале – едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 к.м. построена 1986г. 3 Метално хале – едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м. построена 1986г
2. Възлага на Кмета на Община Руссе да състави акт за публична общинска собственост и имотът по т.1 да бъде включен в списъка на имотите – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)