Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 559

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 559
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1.Да се извърши корекция в план-сметката за Специалния фонд за инвестиции.
1.1.Да се намали §9700 – резерв за непредвидени разходи със сумата – 54540 лв.
1.2.Създават се кредити в капиталовия бюджет с източник по т.1.1 поименно, съгласно приложен списък на обща стойност 54540 лв.по § 5203 „Друго оборудване”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)