Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 56 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за предоставяне на общински полски пътища за стопанската 2015-2016 година на ползвателите, в чиито масиви за ползване попадат, съобразно Заповедите по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. Ползвателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2015-2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)