Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 56 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-90/02.12.2019г. от Ивайло Якимов Иванов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.566, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе.  С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.150.566, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)